Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΩΝ TΟΥ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

THE BYZANTINE ICON OF THE CATHEDRAL CHURCH OF TRIESTE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρη Μαρία
  5. 1962
  6. 254-260
    • The announcement aims to show that the icon of Saint Justin in Trieste is the unique example of Byzantine technique and remains unknown until that era.
    • Η ανακοίνωση έχει σκοπό να δείξει ότι η εικόνα του Αγίου Ιούστου Τεργέστης είναι μονάδικό παράδειγμα βυζαντινής τεχνικής και αποτελεί άμφιο άγνωστο μέχρι την εποχή αυτή.