ΥΠΕΡΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΤΙΤΟΥ ΕΙΣ ΠΑΡΝΩΝΑ

SUPER-GENETIC FORMATION OF APATITE IN PARNON, PELOPONNES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρίνος Γεώργιος Π | Περτέσης Μ Λ
  5. 1959
  6. 228-238
    • The super-genetic formation of apatite in Parnon, Peloponnes, is being studied, which comes from the rocks' surface. the chemical, optical and by the X-rays analysis proves that they are normal crystalline fluor apatite. In continuation, the formation conditions of the apatite are examined.
    • Μελετάται ο υπεργενετικόσ σχηματισμός απατίτου, στον Πάρνωνα Πελοποννήσου, ο οποίος προκύπτει από την επιφάνεια των πετρών. Η χημική, οπτική και κάτω από ακτίνες-Χ ανάλυση, απέδειξε ότι είναι φυσιολογικα crystalline ασβεστο-αποτίτης. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι συνθήκες σχηματισμού του απατίτη.