Περί τινος αντιγράφου του Νομοκάνονος του Μανουήλ Μαλαξού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50033
  4. GR-AtACAb10091069
  5. Ελληνικά
  6. Σιδερίδης, Ξενοφών Α.
  7. [χ.τ.] :[χ.ό.], [19--]
  8. 28