ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΦΥΣΕΙ

CONCERNING THE LOWEST TIME LIMIT DURATION OF NATURAL PHENOMENA IN NATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Σαντορίνης Π
  5. 1959
  6. 66-70
    • The announcement comes to the conclusion, that the more counts reach the area of natural phenomena, the bigger the effect of lineal dimensions of electrical and optical passages during its transmission and reception towards the observation of microsignal. Also, the effect of a speedy transmission would probably be smaller, but bigger than the one of Light.
    • Η ανακοίνωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όσο περισσότερο οι μετρήσεις προσεγγίζουν την περιοχή των Φυσικών Φαινομένων, τόσο μεγαλύτερη επίδραση αποκτούν οι γραμμικές διαστάσεις των πλευρικών και οπτικών διαδρομών κατά την εκπομπή και την λήψη του προς παρατήρηση μικροσήματος. Επίσης, τόσο μικρότερη θα ήταν ενδεχομένως η επίδραση μιας ταχύτητας μετάδοσης, μεγαλύτερης εκείνης του Φωτός.