ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΠΛΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΝ

CONCERNING A NEW METHOD OF BROADCASTING EMMISSION DURING DOUBLE MODULATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Φωκάς Ι. Ε. | Kandilis Emmanuel
  5. 1953
  6. 267-274
    • The possibility of a wireless connection is being studied by applicating the method of double modulation where a wave doubly modulated makes the reception possible from an hypereterodyne arrangement receiver from where the blending degree was abolished with it's record performance decreasing.
    • Μελετάται η περίπτωση ασύρματης σύνδεσης και εφαρμογή της μεθόδου διπλής διαμορφώσεως, όπου κύμα διπλά διαμορφωμένο καθιστά δυνατή τη λήψη αυτού από διάταξη υπερετεροδύνου δέκτη από όπου καταργήθηκε η βαθμίδα μείξεως, χωρίς να προέλθει σημαντική μείωση της όλης επίδοσής του.