ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Isaakides C A | Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959)
  5. 1953
  6. 133-138
    • Mr.I.Th.Kaloposi's book "Modern synthetic insecticides, Athens 1952", is presented in which the chemical nature of insecticides, their toxicology, their toxicological grading of substances as well as the side affects are developed. Also, Mr.Em.Kriora's book "Katsaikis : Iphigenia - Triestis, Klathmos Peloponnesus" is presented. It is an edition with notes and vocabulary of poems. Mr.M.Thomadaki's book "Romanon of melodist, Hymn published in ΠΑΤΜΙΑΚΩΝ codes" and "Douka - Kritovoulou - S.Fratzi- - Chalkokondyli concerning the fall of Istanbul (1453)" which consists of an anthological meeting of articles of the pre-mentioned byzantine authors.
    • Παρουσιάζεταιτο βιβλίου του κ. Ι. Θ. Καλοπίση "τα σύγχρονα συνθετικά εντομοκτόνα, Αθήναι 1952", στο οποίο αναπτύσσεται η χημική φύση των εντομοκτόνων, η τοξικολογική διαβάθμιση των ουσιών αλλά και οι παρενέργειές τους κλπ. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Εμμ. Κριαρά "ΚατσαΊτης, Ιφιγένει;α-Θυέστης, Κλαθμός Πελοποννήσου, μια έκδοση με σημειώσεις και λεξιλόγιο των ποιημάτων. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Νικ. Τωμαδάκη "Ρωμανού του μελωδού", "Ύμνοι, εκδιδόμενοι εκ Πατμαίων κωδίκων'" και Δούκα-Κριτοβούλου-Σφραντζή-Χαλκοκονδύλη, "Περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (1453)", το οποίο αποτελεί ανθολογική συναγωγή κειμένων των αναφερομένων βυζαντινών συγγραφέων.