ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ

A SPEECH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1930
  6. 85-102
    • On the occasion of his reception to the Academy of Athens, Mr.Kougeas talks about the life and the work of the great Greek histoiran Konstantinos Paparigopoulos.
    • Με την ευκαιρία της εισόδου του στην Ακαδημία Αθηνών, ο κ.Κουγέας ομιλεί για την ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου.