ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATIONS OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1963
  6. 198-206
    • The Academician and General Secretary of the Academy of Athens Mr.Orlandos introduced one illustrated catalogue of the valuable collection of novable icons of the church St.George of Greeks and the first volume of a periodical publication with the title :"Enrichings". Both works were published by the Greek Institute of Venice.
    • Ο Ακαδημαϊκός και Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών κ.Ορλάνδος, παρουσίασε εικονογραφημένο κατάλογο της πολύτιμης συλλογής φορητών εικόνων του ναού Αγ.Γεωργίου των Ελλήνων και της συλλογής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας και τον πρώτο τόμο περιοδικού δημοσιεύματος αυτού του Ινστιτούτου, του οποίου ο τίτλος είναι ο κάτωθι : "Θησαυρίσματα". Και τα δύο έργα εκδόθηκαν από το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας. Ακολούθησαν σχόλια διαφόρων Ακαδημαϊκών.