ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΣ

THE SUCCESSION OF THE PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θωμόπουλος Ε
  5. 1963
  6. 3-6
    • The former President of the Academy of Athens turned the Presidency over to the new President Mr.Theodorakopoulos. Then he gave a speech so as to express his thanks to the contributors to his work during the year 1962.
    • Ο τέως Πρόεδρος της Ακαδημίας παρέδωσε την Προεδρεία στο νέο Πρόεδρο κ.Θεοδωρακόπουλο και με την ομιλία του εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους συνεργάτες του για την συμπαράσταση στο έργο του κατά το έτος 1962.