ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ "ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ" (APPARATUS CRITICI) ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ

SOME REMARKS AND CONCLUSIONS OF THE "CRITICAL ANNOTATION" (APPARATUS CRITIKI) OF THUCYDIDES' PUBLICATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταματάκος Ιωάννης
  5. 1964
  6. 429-449
    • The present paper is the product of a long-lasting study and analysis of the sixth and seventh volume of the historian Thucydides, in which is provided the overseas expedition of Ancienrt Athenians to Sicily.
    • Η παρούσα εργασία είναι το προϊόν μακρόχρονης μελέτης και ανάλυσης του έκτου και του εβδόμου βιβλίου του Ιστορικού Θουκυδίδη, στα οποία περιγράφεται η υπερπόντια εκστρατεία των Αρχαίων Αθηναίων στην Σικελία.