ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1964
  6. 211-213
    • The Academician Mr.G.Ioakeimoglou presented the book of Mr.A.Kanatsoulis with the title "Le secret d'Ippocrate". It isn't a strictly scientific work but philological referred to Hippocrates' novel and underlines the great significance of his work.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Γ.Ιωακείμογλου παρουσίασε το βιβλίο του κ.Α,Κανατσούλη "Le secret d'Ippocrate". Δεν πρόκειται για έργο αυστηρώς επιστημονικό αλλά λογοτεχνικό το οποίο αναφέρεται στο μυθιστόρημα του Ιπποκράτη και τονίζει την μεγάλη σημασία του έργου του.