ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΟΝΙΖΟΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ

ON THE IONIZING RADIATION OF SOLAR FLARES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μποβιάτσος Δημ.Σ
  5. 1964
  6. 202-210
    • The study is referred to the development of the ionizing radiation caused by the solar flare on 16/9/63 on the basis of all that were recorded at the station of Skaramaga of the Ionospheric Institute of the National Observatory of Athens in combination with the optical observations that took place at the same time by the Sun's Service of the Astronomical Institute. This solar flare caused one sudden ionospheric disturbance which was recorded by special instruments of the station.
    • Μελετάται η εξέλιξη της ιονιζούσης ακτινοβολίας η οποία προκλήθηκε από την ηλιακή έκλαμψη της 16/9/63 βάσει των όσων σημειώθηκαν στον σταθμό του Σκαραμαγκά του Ιονοσφαιρικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε συνδυασμό με τις οπτικές παρατηρήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα την ίδια χρονική στιγμή από την Υπηρεσία Ηλίου του Αστρονομικού Ινστιτούτου. Αυτή η ηλιακή έκλαμψη προκάλεσε μια αιφνίδια ιονοσφαιρική διαταραχή (SID) η οποία καταγράφηκε από ειδικά όργανα του σταθμού.