ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος | Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1964
  6. 187-193
    • The Academician Mr.P.Bratsiotis presented the work of Mr.Pan.Trempelas with the title "The dogmatics of the Orthodox Catholic church". The work is consisted of three volumes which deal with Dogma and Dogmatics as a science, Christ's teaching is cited as well His redeeming work and His teaching as regards the Seven Sacraments. Following, the Academician Mr.E.Skassis presented the two volume work of John Triantafyllopoulos with the title "Digesta Iustiniani Augusti recognovit adsumpto in operis societatem Paulo Kruegero Th.Mommusen", which concerns the Iustianean legislation.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Π.Μπρατσιώτης παρουσίασε το έργο του κ.Παν.Τρεμπέλα με τον τίτλο "Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας". Το έργο αποτελείται από τρεις τόμους όπου γίνεται λόγος περί δόγματος και δογματικής ως επιστήμης, εκτίθεται η διδασκαλία του Χριστού και του απολυτρωτικού του έργου και αναπτύσσεται η διδασκαλία περί των επτά μυστηρίων. Στην συνέχεια, ο Ακαδημαϊκός κ.Ερ.Σκάσσης παρουσίασε το δίτομο έργο του Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλου "Digesta Iustianini Augousti recognovit adsumpto in operis societatem Paulo Kruegero Th.Mommsen", το οποίο αφορά την Ιουστινιάνειο νομοθεσία.