ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΙΝΗΣ, ΤΗΣ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣΤΙΓΜΙΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΟΝΙΚΛΟΥ

THE EFFECT OF MORPHINE, SEROTONIN AND NEOSTIGMINE OF THE ISOLATED RABBIT DUODENUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαββάνης Σ | Λογαράς Γ. | Μήρτσος Β
  5. 1964
  6. 154-166
    • During the present study various experiments took place in order to ascertain the existence of a comparative effect of morphine to serotonin of the isolated rabbit duodenum and whether there is a synergy or competition between the neostigmine and the serotonin.
    • Κατά την παρούσα μελέτη έλαβαν χώρα πειράματα ούτως ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο υφίσταται ανταγωνιστική ενέργεια της μορφίνης προς την σεροτονίνη για το απομονωθέν έντερο κονίκλου και για το κατά πόσον υφίσταται συνέργεια ή ανταγωνισμός μεταξύ της νεοστιγμίνης και της σεροτονίνης.