ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΣ

THE SUCCESSION OF THE PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1964
  6. 3-6
    • The former President of the Academy, Mr.I.N.Theodorakopoulos thanked the members of the Academy for their support during the performance of his duties. Then, he gave the Presidency to the new President, Mr.Ioannis Xanthakis.
    • Ο τέως Πρόεδρος της Ακαδημίας κ.Ι.Ν.Θεοδωρακόπουλος ευχαρίστησε τα μέλη της Ακαδημίας για την συμπαράστασή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στη συνέχεια παρέδωσε την προεδρεία στο νέο Πρόεδρο κ.Ιωάννη Ξανθάκη.