ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ON THE SUBVOLCANIC HYDROTHERMAL ORE BEARING IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1966
  6. 295-309
    • The prerequisites for the ore bearing of eruptive rocks are presented as well the propylitization and ore bearing of old volcanic rocks but also of the younger, the fumarola's ore bearing and the submarine deposits of salting out of hot solutions and finally the ore-bearing as magma's type.
    • Παρουσιάζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την μεταλλοφορία εκρηξιγενών πετρωμάτων, η προπυλυτίωση και η μεταλλοφορία παλαιών ηφαιστειακών πετρωμάτων αλλά και νεοτέρων, η ατμιδική μεταλλοφορία και υποθαλάσσια κοιτάσματα εξαλατώσεως θερμών διαλυμάτων και η μεταλλοφορία ως τύπος μάγματος.