ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

CONTRIBUTION TO THE METHODS OF STATISTICAL EXAMINATION OF THE INFLUENCES OF METEOROLOGICAL FACTORS ON BIOLOGICAL PHENOMENA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Φωκάς Ευαγ. | Ζαχαριουδάκης Ιωαν | Ανδριωτάκης Κων. | Κηλαϊδίτης Γεωρ.
  5. 1966
  6. 120-125
    • A methodology based on real data, is devolved. The method is proper for the study of the ifluence of meteorological elements with the prerequisite that any meteorological element is considered as one random variable x.
    • Αναπτύσσεται μεθοδολογία βασιζόμενη επί πραγματικών δεδομένων, για την μελέτη των επιδράσεων μετεωρολογικών στοιχείων, με βασική προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε μετεωρολογικό στοιχείο, θεωρείται ως μια τυχαία μεταβλητή χ.