Τα ύδατα της Στυμφαλίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16725
  4. GR-AtACAb10073884
  5. Ελληνικά
  6. Delves - Broughton, Vernon W.
  7. Εν Αθήναις: Τυπογραφείο Αθηναΐδος, 1899
  8. 38