ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1992
  6. 316-319
    • The book of Mr.Jean-Louis Baron with the title: "Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lectures of Platonic Philosophy (1825-1826)", is presented. The above metioned work was published in 1991 by the Centre of Greek Philosophy and was translated into the greek language by the director of the Centre, Mrs.Anna Kelesidi. The work is intended for the greek but also international philosophical public and deals with Hegel's stand on the history of philosophy and his conception about it.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Jean-Louis Vieillard-Baron με τον τίτλο :"Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Παραδόσεις πλατωνικής φιλοσοφίας (1825-1826)", το οποίο εκδόθηκε το 1991 από το Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα από την διεθύντρια του Κέντρου κ.Άννα Κελεσίδη. Το έργο απευθύνεται στο ελληνικό αλλά και διεθνές φιλοσοφικό κοινό και πραγματεύεται την στάση του Hegel έναντι της ιστορίας της φιλοσοφίας και η περί αυτής αντίληψή του.