ΜΝΗΜΗ MARTIN HEIDEGGER

MEMORY OF MARTIN HEIDEGGER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1976
  6. 235-245
    • Presentation of the life and scientific and social activity of Martin Heidegger, as well as his contribution to the modern philosophical idea.
    • Παρουσιάζεται η ζωή και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του εκλιπόνοτος Martin Heidegger και η συμβολή του στην σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη.