ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ κ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

SPEECH OF GENERAL SECRETARY MR.IOANNIS THEODORAKOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1976
  6. 211-216
    • Description of the Athens Academy structure where its great contribution to the intellectual and scientific life of the Nation is underlined.
    • Περιγράφεται η δομή της Ακαδημίας Αθηνών και επισημαίνεται ο σπουδαίος ρόλος της στην πνευματική και επιστημονική ζωή του Έθνους.