Η ΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

GREECE IN EUROPEAN COMMUNITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004)
  5. 1976
  6. 76-101
    • Speech about the prosecution of the official enrollment of Greece to the European Community, about the benefits that are going to be received, rights and obligations that derive from the enrollment, needs that Greece is going to meet and offered cooperation.
    • Ομιλία για την επιδίωξη της επίσημης ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, για τα οφέλη που πρόκειται να εισπράξει, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη, τις ανάγκες που θα καλύψει η Ελλάδα και την συνεργασία που θα προσφέρει.