ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Μ-ΓΙΓΑΝΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝ ΤΩ ΧΩΡΩ - ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

SPACE DISTRIBUTION AND CINEMATICAL BEHAVIOUR OF THE M-GIANT STARS OF THE SOLAR NEIGHBOURHOOD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσιούμης Α
  5. 1976
  6. 684-720
    • In this paper the pecularities of the M-giant stars of the solar neighbourhood are studied. This is the beginning of author's trial to combine the results which are derived from the cinematical behaviour of various groups of stars with the space distribution of the stars. Especially the distribution of early type M-giant stars of the solar neighbourhood is studied, a comparison with results of previous researches is tried and the cinematical behaviour of these group of stars is engaged by the determination of the velocity ellipsoid's parameters of the group in question.
    • Επιχειρείται η μελέτη των ιδιοτήτων των Μ-γιγάντων αστέρων της περιοχής του Ηλίου. Η εργασία αποτελεί προσπάθεια για τον συνδυασμό των συμπερασμάτων τα οποία προκύπτουν από την μελέτη της κινηματικής συμπεριφοράς διαφόρων ομάδων αστέρων και την κατανομή των αστέρων αυτών στον χώρο. Επιχειρείται μελέτη της κατανομής των Μ-γιγάντων αστέρων προγενέστερων φασματικών υποτύπων της γειτονιάς του Ηλίου, γίνεται σύγκριση με προγενέστερα συμπεράσματα και επιχειρείται μελέτη των κινηματικών ιδιοτήτων των αστέρων αυτών.