Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΑΞΟΥ

THE NATIONAL SIGNIFICANCE OF THE LAW-RULE OF MANUEL MALAXOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1970
  6. 96-107
    • The announcement deals with the special issue of Malaxos' Law-Rule with a view to drawing Academy's and State's as well of other scientific levels attention to the engagement of all of them to search for the evolution of civilization during the period of the Turkish occupation.
    • Η ανακοίνωση αναφερόμενη στο ειδικό θέμα του Νομοκανόνος του Μαλαξού, αποβλέπει στο να επιστήσει την προσοχή του διοικητικού οργανισμού της Ακαδημίας και της Πολιτείας και των ευρύτερων επιστημονικών στρωμάτων επί της υποχρεώσεως όλων να αναζητήσουν τις ρίζες των εξελίξεων του πολιτισμού, την περίοδο της Τουρκοκρατίας.