ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΡΗΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ

ABOUT THE SYNTHESIS OF AMMONIA FROM ITS SUBSTANCES THROUGH THE CATALYTIC INFLUENCE OF METALLIC FILINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Z | Στάθης Ε
  5. 1936
  6. 487-490
    • The present study is referred to the catalytic properties of the influence of metallic filing. In particular, there are presented the results of a succession of experimetns were was tested the influence of filing on the composition of ammonia from its elements, at temperature 85o C. On the basis of experiments arose that the influence is attained at a very small grade, regarding that the hydrogen and azote are received in the usual form but the return is respectively important.
    • Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις καταλυτικές ιδιότητες της επίδρασης ρηνίου μεταλλικού. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας σειράς πειραμάτων όπου δοκιμάστηκε η επίδραση του ρηνίου στην σύνθεση της αμμωνίας από τα στοιχεία αυτής σε θερμοκρασία 85ο. Βάσει των πειραμάτων προέκυψε ότι η επίδραση επιτυγχάνεται σε πολύ μικρό βαθμό, εφόσον το υδρογόνο και το άζωτο λαμβάνονται στην συνήθη μορφή αλλά η απόδοση είναι σχετικά σημαντική όταν το άζωτο ληφθεί εν τω γεννάσθαι.