Η ΑΠΠΕΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΔΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΠΙ ΚΥΝΩΝ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

THE EXCRETION OF RHODANIC ACID ON DOGS, DURING PERIOD OF FAST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1936
  6. 395-398
    • The study is referred to the results of experiments made on dogs, who were submitted to fast, in order to be achieved the excretion of rhodanic acid in their urines. During the experiments was observed, that the excretion of rhodanic acid is reduced and its percentage relation towards the excreted azote. The decrease of the rhodanic potassium during the fast proves that its excreted quantity in urines is consisted of two factors : from the foods and from the space between the alternation of the produced. Its relative increase towards the excreted azote during the fast proves that it is formed, during the space between the alternation of the matter, a relatively greater quantity of hydrocyanic acid.
    • Παρουσιάζονται αποτελέσματα πειραμάτων σε σκύλους οι οποίοι υποβλήθηκαν σε νηστεία για να επιτευχθεί η απέκκριση του ροδανικού οξέος στα ούρα τους. Κατά τα πειράματα παρατηρήθηκε ότι μειώνεται η απέκκριση του ροδανικού οξεός και αυξάνεται η εκατοστιαία σχέση αυτού προς το απεκκρινόμενο άζωτο. Η μείωση του ροδανικού καλίου κατά τη νηστεία αποδεικνύει ότι η απεκκρινόμενη ποσότητα αυτού στα ούρα αποτελείται από δύο παράγοντες : από τις τροφές και από την κατά ενδιάμεση εναλλαγή παραγομένου. Η σχετική αύξηση αυτού προς το απεκκρινόμενο άζωτο κατά τη νηστεία αποδεικνύει ότι σχηματίζεται κατά την ενδιάμεση εναλλαγή της ύλης, σχετικά μεγαλύτερη ποσότητα υδροκυανικού οξέος.