ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΜΑ

RESEARCHES ON THE DETERMINATION OF POLYPEPTIDES IN THE BLOOD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Παναγόπουλος Κ
  5. 1936
  6. 390-395
    • Presentation of the quantitative determination of the nitrogenous substances of blood, which are called as indefinite azote. In particular, on the basis of experiments, it is aimed the quantitative determination of the polypeptides, which are contained in the indefinite azote.
    • Παρουσιάζεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των αζωτούχων ουσιών του αίματος, οι οποίες καλούνται ακαθόριστο άζωτο. Συγκεκριμένα, βάσει πειραμάτων επιχειρείται ο ποσοτικός προσδιορισμός των πολυπεπτιδίων τα οποία περιλαμβάνονται στο ακαθόριστο άζωτο.