ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE MECHANISM OF THE ENERGY OF SULPHONAMIDES COMPOSITIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Κλεισιούνης Νικόλαος
  5. 1940
  6. 476-481
    • Experimental study where an infection is caused to dogs and then their cure is aimed with intramuscular or intrabladder injections of prodosile, deseptyle or red prodosile. However, the cure didn't bring a stable result.
    • Πειραματική εργασία όπου προκαλείται μόλυνση σε κύωνες και στην συνέχεια επιχειρείται θεραπεία με ενδομυϊκές ή ενδοκυστικές ενέσεις προντοσίλης, δεσεπτύλης ή ερυθράς προντοσίλης. Η θεραπεία πάντως δεν έφερε μόνιμο αποτέλεσμα.