ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

OBSERVATIONS ON THE GEOLOGICAL CONSTRUCTION OF NORTHERN SPORADES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπασταματίου Ι Ν | Μαρίνος Γεώργιος Π
  5. 1940
  6. 344-346
    • Earlier elements that arose by the geological study on the zone of Northern Euboea, are announced.
    • Ανακοινώνονται νεώτερα στοιχεία, που προέκυψαν από επιτόπια γεωλογική μελέτη στην ζώνη της Βορείου Εύβοιας.