ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1972
  6. 195-197
    • The Academician Mr.G.Ioakeimoglou presents the book that was written by Mr.An.Christomanos and had the title :"Molecular Biology of Haemospherines, Volume A'. The physiological and pathological haemospherines of man". In the book are cited all about the structure of the molecule of haemospherines of men, the heterogeny of various haemospherines of man, x-rays and the study as regards the area of the crystallographic structure of haemospaherines molecule as well and other issues that regard haemospherines.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Γ.Ιωακείμογλου παρουσιάζει το βιβλίο του κ.Αν.Χρηστομάνου, υπό τον τίτλο "Μοριακή Βιολογία των Αιμοσφαιρινών, τόμος Α'. Αι φυσιολογικαί και παθολογικαί αιμοσφαιρίναι του ανθρώπου". Στο βιβλίο εκτίθενται τα της δομής του μορίου της αιμοσφαιρίνης, η ετερογένεια των διαφόρων αιμοσφαιρινών του ανθρώπου, οι ακτίνες Χ και η μελέτη στο χώρο κρυσταλλογραφικής δομής του μορίου της αιμοσφαιρίνης καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τις αιμοσφαιρίνες.