ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ABOUT THE MICROGRAPHIES OF THE NATIONAL LIBRARY OF GREECE WHICH ARE READY FOR PUBLICATION BY THE ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1972
  6. 146-153
    • The announcement concerns the limited publications of the micrographies of our National Library which form the most genuine representatives of the Byzantine painting but also the basic records for the observation of the history of the byzantine painting.
    • Η ανακοίνωη αφορά τις περιορισμένες εκδόσεις των μικρογραφιών της Εθνικής μας Βιβλιοθήκης, οι οποίες αποτελούν τους γνησιότερους εκπροσώπους της βυζαντινής ζωγραφικής αλλά και τα βασικότερα τεκμήρια για την παρακολούθηση της ιστορίας της βυζαντινής ζωγραφικής.