Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

THE DEFINITION OF TRAGEDY IN ACCORDANCE WITH ARISTOTLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1972
  6. 77-88
    • The definition of tragedy in accordance with Aristotles, is given. Aristotles just like Plato, finds reasons from the art and not from the meaning of good. For Aristotles, the tragedy must represent human types, who are found between the good and the evil.
    • Δίνεται ο ορισμός της τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη ο οποίος, όπως και Πλάτων, αφορμάται από την τέχνη και όχι από την έννοια του καλού. Για τον Αριστοτέλη, η τραγωδία πρέπει να παριστάνει ανθρώπινους τύπους, οι οποίοι ευρίσκονται μεταξύ καλού και κακού.