ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΠΙΚΡΟΝ ΕΚΚΡΙΜΑ ΕΚΚΡΙΝΟΝΤΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΙΝΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΟΣΜΟΥ

ABOUT THE BITTER EXCRETION, SECRETED BY THE GLANDS OF INULA GRAVEOLENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1932
  6. 395-398
    • Experimental study and detection of bitter substances in the plant Inula graveolens L.
    • Πειραματική μελέτη και ανίχνευση πικρών ουσιών στο φυτό Ινούλη βαρύοσμο (Inula gravedens L).