Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ

THE DETERMINATION OF THE ALBUMINOUS SUBSTANCES OF MILK THROUGH THE MEASUREMENT OF THE DROP OF THE ELECTRIC CONDUCTIVITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1932
  6. 289-292
    • The in question paper is referred to Stohecker's method for the determination of the albuminous substances of milk, through the drop of the electric conductivity. On the basis of this method, since added to the milk a fixed amount of hydrochloric acid, then the conductivity is measured. The aforementioned method was proved more easier in its application, in comparison with this of Kjeldahl, which requires plenty of time for the oxidation of the organic substances.
    • Η εν λόγω εργασία αναφέρεται στην μέθοδο του Stohecker, για τον προσδιορισμό των λευκωματοειδών ουσιών του γάλακτος, μέσω της καταμέτρησης της πτώσης της ηλεκτρικής αγωγιμόηττας. Βάσει της μεθόδου αυτής αφού προστεθεί στο γάλα ορισμένο ποσό υδροχλωρικού οξέος, μετριέται η αγωγιμότητα. Η προαναφερθείσα μέθοδος αποδείχθηκε στην εφαρμογή ευκολότερη σε σύγκριση με αυτή του Kjeldahl όπου απαιτείται αρκετός χρόνος για την οξείδωση των οργανικών ουσιών.