ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ANNOUNCEMENT OF DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1932
  6. 205-207
    • Curriculum vitae and scientific activity of the deceased Professor Emeritus, of Berlin's University Max Rubuer.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσαντος ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου Max Rubyer.