ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΟΛΥΕΔΡΩΝ

ABOUT THE STABLE POLYHEDRONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοκοτσάκης Αντ.Ι.
  5. 1932
  6. 165-170
    • The generalized problem that was posed by Mr.Stefanou - greek geometrician - in connection with the variations of polyhedrons, is studied. The article deals with the deformity of polyhedrons after one increment change in its firm angles.
    • Εξετάζεται το γενικευμένο πρόβλημα που έθεσε ο Έλλην γεωμέτρης κ.Στεφάνου, σχετικά με τις μεταβολές των πολυέδρων αν μεταβληθούν οι στέρεες γωνίες τους. Στο άρθρο αυτό εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις παραμόρφωσης πολυέδρων μετά από απειροστή μεταβλητών στερεών γωνιών των.