ΠΕΡΙ ΝΕΑΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΜΥΚΗΤΑ ALTERNARIA TENUIS NEES

ABOUT A NEW DISEASE OWED TO THE FUNGUS ALTERNANIA TENUIS NEES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1932
  6. 87-90
    • Study, during which were examined cotton-plantations at Livadia whose main feature was the early fall of the leaves which resulted to the decrease or even complete havoc of the harvest. From the researches came up that the fall of the leaves is owed to the following causes : a) to Tetranychos, b) Aleuroedes Gosypii Fitch and c) to the parasitism of the fungus Alternania Tenuis Nees, who affects mainly the leaves and probably is supported by the injuries caused by the Aleuroedes.
    • Μελέτη κατά την οποία εξετάσθηκαν βαμβακοφυτείες στην Λειβαδιά των οποίων κύριο χαρακτηριστικό ήταν η αποξήρανση και πρόωρη πτώση των φύλλων με αποτέλεσμα την μείωση ή ακόμη και την τέλεια καταστροφή της σοδειάς. Από τις έρευνες προέκυψε ότι η πτώση των φύλλων οφείλεται στα ακόλουθα αίτια : α) στον τετράνυχο, β) στον αλευρώδη του βαμβακιού (aleuroedes Gossypii Fitch) και γ) στον παρασιτισμό του μύκητα Alternaria tenuis Nees, ο οποίος προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και πιθανόν υποβοηθείται από τις πληγές που προξενούνται από τον Αλευρώδη.