ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΑΣΙΝ

THE PROBLEM OF LIGHT IN CONNECTION WITH THE VISION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χαραμής, Ιωάννης (1904-1978)
  5. 1968
  6. 19-34
    • The speech deals in general terms with the problem of light in connection with the vision with reference to the great philosophers of antiquity, its evolution in the ensuing centuries and the artistic expression that derives from the light and colours.
    • Πρόκειται για ομιλία η οποία πραγματεύεται σε γενικές γραμμές το πρόβλημα του φωτός σε σχέση προς την όραση αναφορικά με μέγιστους στοχαστές της αρχαιότητας, την ανέλιξη αυτού στους μετέπειτα αιώνες και την καλλιτεχνική έκφραση που απορρέει απ'το φως και τα χρώματα.