ΚΑΜΠΥΛΑΙ ΥΨΟΥΣ 4826 ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ 4340 ΘΗΛΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 8-18 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

HEIGHT CURVES OF 4826 BOYS AND 4340 GIRLS AGED 8-18 YEARS, LIVING IN THE AREA OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπατρίνος Μ.Δ | Παναγιώτου Π.Κ
  5. 1968
  6. 436-451
    • For making a representative height curve of a population, a measurement of the height of men and women of 8-18 year old of Athens' area took place in order to form the height curves for these ages.
    • Προκειμένου να υπάρχει αντιπροσωπευτική καμπύλη ύψους ενός πληθυσμού, έγινε μέτρηση του ύψους αρρένων και θηλέων ηλικίας 8-18 ετών της περιοχής Αθηνών, προς καταρτισμό των καμπυλών ύψους για τις ηλικίες αυτές.