ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ)

THE STATURE OF GREEK SOLDIERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ
  5. 1968
  6. 417-435
    • The research is referred to the stature of the twenty-year old men in the forces, all over the Greece, who were born between 1927-1945 and are presented, after the analysis of about 470.000 draftrees, the statistical results.
    • Η έρευνα αναφέρεται στο ανάστημα των στρατευομένων εικοσαετών αρρένων, απ'όλη την Ελλάδα, που γεννήθηκαν μεταξύ των ετών 1927-1945 και παρουσιάζονται, κατόπιν ανάλυσης 470.000 περίπου στρατευσίμων, τα στατιστικά αποτελέσματα.