ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ

PETROLOGICAL RESEARCHES ON IOS ISLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρίνος Γεώργιος Π
  5. 1942
  6. 204-210
    • The article deals with the rock composition of Ios island in relation with the geological researches on the rocks of the SE Greece. The greatest part of Ios is consisted of biotite-granite but also of phyllite and quartzite while on its northern coastal part lies a thick layer of marly limestone and sandstone, which contain Helix fossils.
    • Το άρθρο ασχολείται με την πετρολογική σύσταση του νησιού Ίος, σε σχέση με γεωλογικές έρευνες των πετρωμάτων της ΝΑ Ελλάδας. Το μεγαλύτερο μέρος της Ίου αποτελείται από βιοτιτικό γρανίτη αλλά και φυλλίτη και χαλαζίτη, ενώ στο βόρειο παράκτιο τμήμα της βρίσκεται παχύ στρώμα μαργαϊκού ψαμμιτικού ασβεστολίθου και ψαμμίτη, τα οποία περιέχουν απολιθώματα Helix.