Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥΣ

FROSTBITES' CURE DURING THEIR SECOND STAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Vagliano M S
  5. 1942
  6. 176-180
    • Results of a treatment applied to patients who suffered from frostbites as well the symptoms of the second period of this disease, are referred. Vessel damages, which are the main element of the clinical symptomatology, are cured by the administration of Citric Natrium.
    • Αναφέρονται τα αποτελέσματα θεραπείας που εφαρμόσθηκε σε ασθενείς πάσχοντες από κρυοπαγήματα, καθώς και τα συμπτώματα της δευτέρας περιόδου της ασθένειας αυτής. Επισημαίνεται ότι για τις αγγειακές βλάβες, που αποτελούν το κυριότερο στοιχείο της κλινικής συμπτωματολογίας, χορηγείται το Κιτρικό Νάτριο.