ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΠΟΣ

ABOUT THE EYE AND THE BRAIN OF CYCLOPS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1933
  6. 239-243
    • Macroscopic and microscopic study of the Cyclops' eye and brain. The brain was small and formed a bladder. The cerebral center of the vision was missing. The eye contained two lens, the retina existed but was irregularly moulded so it could be doubled apart from the cerebral center of the vision as well and the opposite. Into the optic nerve were found elements of the retina which has importance for the genesis of limes. Finally, a reference is made about the relations of Cyclopses with Arimaspes.
    • Μακροσκοπική και μικροσκοπική μελέτη του εγκεφάλου του κύκλωπα. Ο εγκέφαλος ήταν μικρός και αποτελούσε κύστη. Το εγκεφαλικό κέντρο της οράσεως έλειπε. Ο οφθαλμός περιείχε δύο φακούς, ο δε αμφιβληστροειδής υφίστατο μεν, αλλ' ήταν ανώμάλα διαπεπλασμένος επομένως δύναται να διπλασιασθεί ανεξαρτήτως του εγκεφαλικού κέντρου της οράσεως καθώς και τανάπαλιν. Στο οπτικό νεύρο ανευρέθησαν στοιχεία του αμφιβληστροειδούς, το οποίο έχει σημασία για την γένεση γλαυκωμάτων. Εν τέλει γίνεται μνεία περί των σχέσεων των Κυκλώπων προς τους Αρισμασπούς.