ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΣΦΑΓΙΟΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE FREQUENCY OF TUBERCULOSIS OF SLAUGHTERED ANIMALS AND THE POSSIBLE RELATIONS OF IT WITH THE MAN'S TUBERCULOSIS IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στυλιανόπουλος Μ. | Τσιτσιγιάννης Γ.
  5. 1933
  6. 229-234
    • The study is referred to the classic method of the meat determination and the frequency of appearance of the tuberculosis in the slaughtered animals and its possible relation with the man's tuberculosis, is examined. Subjects of the research were the oxes, bulls, pigs, sheeps and goats. The results that arose are cited.
    • Χρησιμοποιώντας την κλασσική μέθοδο της κρεοσκοπίας, ερευνάται η συχνότητα εμφάνισης φυματίωσης στα σφαγμένα ζώα και η πιθανή σχέση με την φυματίωση του ανθρώπου. Η έρευνα έγινε στο βόειο είδος, σε βουβάλους, σε χοίρους και σε πρόβατα, αίγες και παρουσιάζονται τα εξαγόμενα συμπεράσματα.