ΧΗΜΙΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΚΑΙ ΘΗΛΕΟΣ

CHEMICAL DIFFERENCES BETWEEN MALE AND FEMALE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Λογαράς Γ.
  5. 1933
  6. 16-19
    • After some researches on vitamins and especially on A and D, in the organism of males and females, arose some differences between them because of their different needs and biological functions.
    • Κατόπιν έρευνας διαφόρων βιταμινών και ειδικότερα της Α και της D, στον οργανισμό αρρένων και θήλεων, προκύπτουν χημικές διαφορές μεταξύ των δύο, λόγω των διαφορετικών αναγκών και βιολογικών λειτουργιών τους.