ΕΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΘΥΛΟΣ

HEGEL AND JOHAN BENTHYLOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1969
  6. 70--71
    • A few elements as regards Hegel's work as well the life and work of Benthylos, are presented.
    • Παρουσιάζονται λίγα στοιχεία για το έργο του Εγέλου και για την ζωή και το έργο του Βενθύλου.