ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΙΣΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΔΟΣ

CRITICAL NOTES ON PLUTARCH'S TEXT, ABOUT ICID AND OSIRIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Φιλιππίδης Λεωνίδας Ιω
  5. 1944
  6. 267-273
    • The present study is focused on Plutarch's monography about Osirian theology and the symbolic myth about Isid and Osiri and the traditions that are intewoven with them. Furthermore, the monography provides elements for the religion that ancient Egyptians adopted. Finally are cited critical notes on the text, based on extants codexes and editions.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε μονογραφία του Πλουτάρχου γύρω από την Οσιριακή Θεολογία και τον συμβολικό μύθο περί Ίσιδος και Οσίριδος και των παραδόσεων που είναι συνυφασμένοι μαζί τους. Επίσης, η μονογραφία περιέχει στοιχεία για το ευρύτερο πλαίσιο της θρησκείας των αρχαίων Αιγυπτίων. Τέλος, για τις ανάγκες της μελέτης προέβει σε κριτική εκκαθάριση του κειμένου με βάση των αυξανόμενων κωδικών και κριτικών εκδόσεων.