ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

CONTEMPORARY ASPECTS FOR THE EXISTANCE OF LIFE IN THE UNIVERSE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαγιάννης, Μιχαήλ (1932-1998)
  5. 1981
  6. 203-206
    • The present lecture concerns the existance of life in other planets of our solar system or on other solar systems of the Galaxy. The issue is developed on the axon of Drake's equation. The upper equation tries to forecast the number of the technological civilizations in our Galaxy, with which the communication is possible.
    • Θέμα της ομιλίας είναι η ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος ή στα άλλα ηλιακά συστήματα του Γαλαξία. Άξονας ανάπτυξης του θέματος είναι η εξίσωση του Drake η οποία προσπαθεί να προβλέψει τον αριθμό των τεχνολογικών πολιτισμών στον Γαλαξία μας, με τους οποίους είναι δυνατή η επικοινωνία.