1821.ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

1821.PEOPLE AND FACTS FROM THE POINT OF FOLKLORE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1981
  6. 90-108
    • A report to the songs and the music of the revolution period of 1821 as well as correlations with important historical events of this period.
    • Αναφορά στα τραγούδια και την μουσική της επαναστατικής περιόδου 1821 καθώς και συσχετισμοί τους με σημαντικά ιστορικά γεγονότα της περιόδου αυτής.