ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΙΣΜΩΝ

THE PREDICTION OF THE EPICENTRE OF THE EARTHQUAKES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Lazaridou-Varotsou M | Alexopoulos Caesar | Βαρώτσος Π | Νομικός Κ | Λαζαρίδου Μ | Παπαϊωάννου Γ | Ρεβελιώτη Δολόγλου Ε | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1982
  6. 364-371
    • The study concerns the temporary alterations of the terrestrial electrical field which have been observed simultaneously at stations which are 80km apart. These alterations appear 7hrs before an earthquake. The signal's intensity reduces in connection with the epicentric distance ( r ) according with the law 1/r. Using this relation and the experimental prices of the intensity at different stations, it can be specified the epicentre of the earthquake with the method minimization. The epicentres which are estimated with the aforementioned method consort with these estimated seismologicaly.
    • Μελετώνται πρόσκαιρες μεταβολές του γήινου ηλεκτρικού πεδίου που έχουν παρατηρηθεί ταυτόχρονα σε σταθμούς που απέχουν μεταξύ τους απόσταση 80 km. Οι μεταβολές αυτές εμφανίζονται περίπου 7 ώρες πριν από κάθε σεισμό. Η ένταση του εμφανιζομένου ηλεκτρικού σήματος ελαττώνεται συναρτήσει της επικεντρικής απόστασης (r) σύμφωνα με τον νόμο 1/r. Xρησιμοποιούντες τη σχέση αυτή και τις πειραματικές τιμές της έντασης στους διάφορους σταθμούς, προσδιορίζεται το επίκεντρο του σεισμού με τη μέθοδο της ελαχιστοποίησης. Τα επίκεντρα που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό, συνφωνούν ικανοποιητικά με αυτά που προσδιορίζονται σεισμολογικά.